Published: 2018-08-31

Statistical and Intelligent Methods of Medical Data Processing

G.R. Shakhmametova, N.I. Yusupova, V.V. Mironov, R.Kh. Zulkarneev

Ontology-Based Resource Interoperability in Socio-Cyber-Physical Systems

Alexander Smirnov, Tatiana Levashova, Alexey Kashevnik

Application of the Fuzzy Knowledge Base in the Construction of Expert Systems

N.G.Yarushkina, A.A.Filippov, V.S.Moshkin, L.I.Filippova